World Proverbs / Kikuyu Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZKikuyu Proverb: "It is always the potato of another family's boy that extinguishes the fire."


Kikuyu Proverbs


Kikuyu Proverbs about:

Another AnotherExtinguishes ExtinguishesFamilys FamilysFire Fire
Potato Potato