World Proverbs / Western Kenyan Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZWestern Kenyan Proverb: "Blind belief is dangerous."


Western Kenyan Proverbs


Western Kenyan Proverbs about:

Belief BeliefBlind BlindDangerous Dangerous