World Proverbs / Zulu Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 Zulu Proverb about Abundance

All Zulu Proverbs | Proverbs about Abundance1. Abundance does not spread; famine does.. Zulu Proverb. Abundance does not spread; famine does.
Zulu Proverb

1 Proverb
Proverbs about Abundance

Quotes related to Abundance by Power Quotations