World Proverbs / Kurdish Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Kurdish Proverb: "A man is as wise as his head, not his years."


Kurdish Proverbs


Kurdish Proverbs about:

Head HeadWise WiseYears Years