World Proverbs / Tuscarora Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 Tuscarora Proverb1. Man has responsibility, not power.. Tuscarora Proverb. Man has responsibility, not power.

1 Tuscarora Proverb